Obvezni lektorat – Konverzacija I

Iva Dragićević, prof.

iva.milicevic.hr@gmail.com

Lektorat je namijenjen samostalnim korisnicima hrvatskoga kao inog jezika (B1 prema ljestvici referentnih stupnjeva Zajedničkoga europskog referentnog okvira za jezike − Zeroj). Cilj je lektorata razvijanje lingvističke, sociolingvističke i pragmatične sastavnice komunikacijske jezične kompetencije polaznika. Nastava će obuhvaćati razvijanje vještina razumijevanja slušanih i pisanih tekstova te usmenoga i pisanoga izražavanja, odnosno rad na djelatnostima recepcije (slušanje i čitanje), produkcije (govorenje i pisanje) te interakcije kroz primjenu jezičnih funkcija i govornih činova. Kao nastavni materijali koristit će se udžbenički tekstovi kao i slikovni, auditivni i računalni interaktivni materijali koji obuhvaćaju lekseme, kolokacije i frazeme primjerene temeljnom, odnosno prijelaznom stupnju prema Zeroju s ciljem stjecanja komunikacijske, gramatičke i kulturološke kompetencije. Program lektorata predviđa ove gramatičke teme: ponavljanje i usustavljivanje padežnih značenja i služba, usustavljivanje imeničke i pridjevske deklinacije, glagolske rekcije, glagolskoga vida itd.