10. 10. 2011.

Ivan Marković

Hrvatske gramatike

Premda načinjeni s pomnjom, popisi nemaju namjeru biti ni potpuni, ni konačni, a ni bibliografski pedantni. Podložni su provjeri, korekcijama i dopunama. Svrha im je praktična – namijenjeni su domaćim i stranim studentima hrvatskoga jezika.

Zadnja izmjena: 10. listopada 2011.

Gramatike: K kajkavske, L latinske protumačene hrvatskim

17. stoljeće

Bartol Kašić, Institutionum linguae Illyricae libri duo, Rim 1604. Pretisci: Köln – Wien 1977, Zagreb 1990, Zagreb 2002, Zagreb – Mostar 2005. Prva potpuna hrvatska gramatika (štokavska, s čakavskim crtama).

Jakov Mikalja [Giacomo Micaglia], Grammatika talianska ukratko illi kratak nauk za naucitti latinski, u: Blago jezika slovinskoga…, Loreto – Ancona 1649–1651. Pretisak: Zagreb 2008.

Juraj Križanić, Gramatíčno iskazánje ob rúskom jezíku, rkp., Tobolsk, 1665. Objavljeno: Moskva 1848, 1859, Frankfurt 1976, 1978, Zagreb 1984 (Sabrana djela J. Križanića, knj. 2). Općeslavenska gramatika s podacima iz hrvatskoga (ozaljskoga tipa). Hrvatsku gramatiku na temelju Križanićevih podataka rekonstruira M. Moguš u Radovima Zavoda za slavensku filologiju 19 (1984).

18. stoljeće

Tomo Babić, LPrima grammaticae institutio pro tyronibus illyricis accomodata, Venecija 11712, 21745.

Lovro Šitović Ljubušak, LGrammatica latino-illyrica, Venecija 11713, 21742, 31781. Pretisak: Ljubuški – Zagreb – Sarajevo 2003.

Ardelio Della Bella, Istruzioni grammaticalli della lingua illirica, u: Dizionario Italiano, Latino, Illirico…, Venecija 11728, Dubrovnik 21785, samostalno: Principi elementari della grammatica illirica, Dubrovnik 31837. Pretisak: Zagreb 2006.

Blaž Tadijanović, Svaschta po mallo illiti kratko sloxenye immenah, i ricsih u illyrski, i nyemacski jezik, Magdeburg 11761, Tropava 21766. Djelomičan pretisak: Slavonski Brod 2003.

Matija Antun Reljković [Relkovich], Nova slavonska i nimacska grammatika – Neue Slavonische und Deutsche Grammatik, Zagreb 11767, Beč 21774, 31789.

Antun Rajšp [Rajsp], KNemska gramatika oder Anfangsgründe der deutschen Sprachkunst zum Gebrauche der Croatischen Jugend, Beč 1772.

Marijan Lanosović, LUvod u latinsko ricsih slaganje s nikkima nimacskog jezika bilixkama za korist slovinskih mladichah sloxen, Osik (Osijek) 1766.

Marijan Lanosović, Neue Einleitung zur slavonischen Sprache…, Esseck (Osijek) 11778, 21789, Anleitung zur slavonischen Sprachlehre…, Ofen (Pešta) 31795. Djelomičan pretisak: Slavonski Brod 2003.

Ivan Vitković, KGründe der kroatischen Sprache zum Nutzen der deütschen Jugend verfasset, rkp., Zagreb, 1779.

Ignacij Szentmártony, KEinleitung zur kroatischen Sprachlehre für Teutsche, Varaždin 1783.

Franz Kornig, KKroatische Sprachlehre oder Anweisung für Deutsche…, Zagreb 11790, 21795, 31810.

Josip Jurin, Grammatica Illyricae iuventuti Latino, Italoque sermone instruendae accomodata – Slovkigna slavnoj slovinskoj mladosti diackim, illirickim i talianskim izgovorom napravglena, Venecija 1793.

Mijo Bilušić, Grammatica triplici idiomate latino videlicet illirico et italico idiomate conscripta, rkp., nedovršena, 1781–1797.

Gašpar Vinjalić, trojezična gramatika (Principi della grammatica, Grammatica prima in lingua Slava, Italiana et Latina), rkp., druga pol. 18. st., čuva se u arhivu franjevačkoga samostana u Sinju.

Andrija Bujas, Gramatika latinsko-hrvatsko-talijanska, rkp., druga pol. 18. st., čuva se u arhivu samostana na Visovcu.

19. stoljeće

Josip Voltiggi [Voltić], Grammatica illirica, u: Ricsoslovnik illiricskoga, italianskoga i nimacskoga jezika s’ jednom pridpostavlienom grammatikom illi pismenstvom, Beč 1803.

Franjo Marija [Francesco Maria] Appendini, Grammatica della lingua Illirica, Dubrovnik 11808, 21828, 31838, 41850.

Josip Ernest Matijević, KHorvatzka Grammatika oder kroatische Sprachlehre, Zagreb 1810.

Šime Starčević, Nòvà ricsôslovica ilìricskà, Trst 1812. Pretisak: Zagreb 2002. Prva hrvatska gramatika na hrvatskome. Prvi opis četiriju danas standardnih naglasaka.

Šime Starčević, Nòvà ricsôslovica ilìricsko-francèzka, Trst 1812. Prilagođen prijevod njemačke gramatike francuskoga jezika D. J. Mozina Französische Sprachlehre.

Josip Đurkovečki [Jožef Gjurkovechki], KJezichnica horvatzko-slavinzka… – Kroatisch-Slavische Sprachlehre…, Pešta 1826. Pretisak: Zagreb 2008.

Ignjat Alojzije Brlić, Grammatik der Illyrischen Sprache, Ofen (Pešta) 11833, Agram (Zagreb) 21842, 31850. Djelomičan pretisak: Slavonski Brod 2003.

Vjekoslav Babukić, Osnova slovnice slavjanske narěčja ilirskoga, u: Danica ilirska, II, br. 10–15, Zagreb 1836. Pretisak Danice 1835–1837: Zagreb 1970. Poseban otisak (uz neznatne izmjene): Zagreb 1836. Prijevod na njemački: Grundzüge der illirischen Grammatik, prev. R. Fröhlich (Veselić), Beč 1839. Prijevod na talijanski: Elementi della grammatica illirica, prev. I. Kaznačić, Zadar 11846, 21851, 41865. Prijevod na njemački i talijanski: Grundzüge der ilirischen Sprachlehre, Fondamenti della grammatica illirica, uz Ilirsko-němačko-talianski mali rěčnik J. Drobniča i A. Mažuranića, prev. na tal. V. Vežić, Beč 1849.

Ignac Kristijanović, KGrammatik der Kroatischen Mundart, Zagreb 1837, Anhang zur Grammatik der kroatischen Mundart…, Zagreb 1840.

Antun Mažuranić Josip Drobnič, Temelji ilirskoga i latinskoga jezika za početnike, Zagreb 11839, 21842.

Rudolph Frölich [Veselić], Der kleine Ilirer, Beč 1840.

Ilija Rukavina Ljubački, Kroatische Abänderungs- und Abwandlungsformen nebst den Regeln der Aussprache und Rechtsschreibung, Trst 1843.

Rudolph Frölich [Veselić], Anleitung zur Erlerung der vier slavischen Hauptsprachen, Beč 1847.

Lavoslav Fürholzer, Horvatsko-slavonska slovnica za početnike, Varaždin 11847, 21850.

Šime Starčević, Ričoslovje, u: Glasnik dalmatinski, I–II, br. 34–57, Zadar 1849–1850.

Rudolf Fröhlich [Veselić], Theoretisch-praktische Taschen-Grammatik der ilirischen Sprache, Beč 11850, (preradio I. Macun) 41865.

Andrija Stazić, Grammatica della lingua illirica…, Zadar 1850. Namijenjena školama, tiskana Gajevom grafijom, primjeri iz stare književnosti ikavske i jekavske.

Jerolim Šutina, Principi di grammatica illirica, u: Voccaboli di prima necessità…, Zadar 1850.

Andrija Barić, Slovnica sèrbsko-ilirskoga jezika za děcu u Dalmacii i u druzih dèržavah jugoslavjanskih, Split 11851, 21861.

Franjo Volarić, Ilirska slovnica za početne učionice, Trst 1852.

Vjekoslav Babukić, Ilirska slovnica, Zagreb 1854.

Andrija Torkvat Brlić, Grammatik der illyrischen Sprache, wie solche im Munde und Schrift der Serben und Kroaten gebräuchlich ist, Beč 1854.

Fran Volarić, Ilirska slovnica za početne učionice, Trst 1854.

Ivan Danilo, Grammatica illirica, Zadar 1855.

Andrija Stazić, Grammatica illirica prattica…, Split 11855, Trst 21861.

Antun Mažuranić, Slovnica hèrvatska. Dio I. Rěčoslovje, Zagreb 11859, 21861, 31866, 41869. Pretisak: Zagreb 2008.

Adolfo Veber [Tkalčević], Skladnja ilirskoga jezika, Beč 11859, 21862. Pretisak: Zagreb 2005. Prva hrvatska sintaksa.

Vinko Pacel, Slovnica jezika hrvatskoga ili srbskoga. Dio I. Nauka o prieslovu, Zagreb 1860.

Rudolf Fröhlich [Veselić], Grammatik der illirischen Sprache, wie solhe in Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Serbien, im südlichen Ungarn und einem Theile der Militärgrenze gesprochen wird, 31861, 41865.

Adolfo Veber [Tkalčević], Slovnica za četvrti razred katoličkih glavnih učionah u carevini austrijanskoj, Beč 11862, 21863, 31867, 41868, 51870, 61875, Slovnica hrvatska, Beč 71876, 81978, 91879.

Vatroslav Jagić, Gramatika jezika hèrvackoga. Osnovana na starobugarskoj slověnštini. Dio pèrvi. Glasovi, Zagreb 1864.

Vinko Pacel, Oblici književne hrvaštine, Karlovac 1865.

Pero [Pietro] Budmani, Grammatica della lingua serbo-croata (illirica), Vienna (Beč) 1867.

Paul Pierre, Abrégé de grammaire française-croate et de dictionnaire français-croate, Zagreb 1869.

Adolfo Veber [Tkalčević], Slovnica hèrvatska za srednja učilišta, Zagreb 11871, 21873, Slovnica hrvatska za srednja učilišta 31876.

Josip Vitanović, Slovnica hèrvatskoga jezika za nižu realku, Osijek 1872.

Ivan Danilo, Slovnica za srednja učilišta nižega reda, Zadar 1873. Uređena prema Budmanijevoj.

Dragutin A. Parčić, Grammatica della lingua slava (illirica), Zadar 11873, 21878. Prijevod na francuski: Grammaire de la langue serbo-croate, prev. J.-B. Feuvrier, Pariz 11877, 21904.

János Miháilovics, Gyakorlati Ilir Nyelvtan [Praktična ilirska gramatika], Baja 1874.

Mirko Divković, Hrvatske gramatike I. dio. Oblici, Zagreb 11879, Oblici hrvatskoga jezika, Zagreb 21887, 31890, 41894, 51895, Oblici i sintaksa hrvatskoga jezika, Zagreb 61897, 71898, 81899, 91900, 101903, 111908, 121917.

Josip Vitanović, Gramatika hrvatskoga jezika, Osijek 11880, 21882, Zagreb 31888, 41891.

Mirko Divković, Nauka o izreci, Zagreb 11880, 21881, 31885, 41888, 51892, Rečenica (Nauka o izreci), Zagreb 61895, 71898, 81899, 91901, 101907, 111911, 121914, 131917.

Mirko Divković, Hrvatske gramatike II. dio. Sintaksa za školu, Zagreb 11881, Hrvatska sintaksa, Zagreb 21889, 31893, 41896, Oblici i sintaksa hrvatskoga jezika, Zagreb 61897, 71898, 81899, 91900, 101903, 111908, 121917.

József Margitai, Horvát Nyelvtan [Hrvatska gramatika], Nagy-Kanizsa 1884.

Rudolf Strohal, Hrvatska slovnica, Bjelovar 1893.

Tomo Maretić, Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, Zagreb 11899, 21931, 31963.

Tomo Maretić, Gramatika hrvatskoga jezika za niže razrede srednjih škola, Zagreb 11899, 21901, Hrvatska ili srpska gramatika za srednje škole, 31906, 41913, 51918, 61921, 71923, Beograd 81926, 91927, 101928.

M. Emil Muža, Praktische Grammatik der kroatischen Sprache für den Selbstunterricht, Beč – Pešta – Leipzig, oko 21900, oko 31900. Više kasnijih izdanja (npr. 71921).

20. stoljeće

Josip Florschütz, Gramatika hrvatskoga jezika za ženski licej, preparandije i nalik im škole, Zagreb 11905, 21907, 31916, 41921, Gramatika hrvatskoga ili srpskoga jezika za srednje i slične škole (ponovljeno 4. izd.) 51940, Hrvatska slovnica za srednje i slične škole (ponovljeno 4. izd. s Izpravkom, popisom primjera koje treba ispraviti) 61941, (prerađeno izd.) 71943, 1950. Pretisak: Zagreb 2002.

August Leskien, Grammatik der serbo-kroatischen Sprache, Heidelberg 11914, 21976.

Milan Rešetar, Elementar-Grammatik der kroatischen (serbischen) Sprache (latinični primjeri) = Elementar-Grammatik der serbischen (kroatischen) Sprache (ćirilični primjeri), Zagreb 11916, 21922. Prijevod na češki: Mluvnice jazyka srbochorvatskeho, Prag 1940.

Mihály Munkácsy, Horvát Nyelvtan [Hrvatska gramatika], Budimpešta 1920.

Arturo Cronia, Grammatica della lingua serbo-croata, Milano 1922. Više kasnijih izdanja.

Antoine Meillet André Vaillant, Grammaire de la langue serbo-croate, Paris 11924, 21952.

Stjepan Musulin, Gramatika hrvatskosrpskoga jezika za IV. razred srednjih škola, Zagreb 1928. Do 1939. nekoliko izdanja za sva četiri razreda srednjih škola.

Rudolf Strohal, Gramatika današnjega hrvatskoga književnog jezika, I–II, Zagreb 1928.

Jozo Dujmušić, Repetitorij hrvatske slovnice, Zagreb 1933.

Julije [Juljusz] Benešić, Gramatyka języka chorwackiego czyli serbskiego, Varšava 1937.

Blaž Jurišić, Nacrt hrvatske slovnice. I. Glasovi i oblici u poviestnom razvoju, Zagreb 1944. Pretisak: Zagreb 1992.

Ivan Brabec Mate Hraste Sreten Živković, Gramatika hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb 11952, 21954, 31958, Gramatika hrvatskosrpskoga jezika, 41961, 51963, 61965, 71966, 81969, 91970.

Vilim Frančić, Gramatyka opisowa języka cherbochorwackiego, Varšava 1956.

Ljudevit Jonke, Kratka gramatika hrvatskosrpskog jezika (za audio-vizuelni tečaj), Zagreb 1964. Više kasnijih izdanja do 1989. Prijevodi na engleski, talijanski, ruski, njemački: Zagreb 1965.

Stjepko Težak Stjepan Babić, Pregled gramatike hrvatskosrpskoga jezika, Zagreb 11966, 21969, 31970, 41971, 51972, Pregled gramatike hrvatskoga književnog jezika, 61973 (prerađeno izdanje, zabranjeno, pretisak: London 1974), Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje, 71992. Više kasnijih izdanja (152005).

Josip Hamm, Kratka gramatika hrvatskosrpskog književnog jezika za strance, Zagreb 1967. Prijevod na njemački: Grammatik der serbokroatischen Sprache, Wiesbaden 1967.

Josip Matešić, Der Wortakzent in der Serbokroatischen schriftsprache, Heidelberg 1970.

Slavko Pavešić Zlatko Vince, Gramatika, u: Jezični savjetnik s gramatikom, Zagreb 1971.

Eugenija Barić Mijo Lončarić Dragica Malić Slavko Pavešić Mirko Peti Vesna Zečević Marija Znika, Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika, Zagreb 11979, Gramatika hrvatskoga književnog jezika, 21990, Hrvatska gramatika, 31995, 41997, 52003, 62005.

Stjepan Babić, Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku. Nacrt za gramatiku, Zagreb 11986, 21991, Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku, 32002.

Radoslav Katičić, Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Nacrt za gramatiku, Zagreb 11986, 21991, Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, 32002.

Stjepan Babić Dalibor Brozović Milan Moguš Slavko Pavešić Ivo Škarić Stjepko Težak, Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. Nacrti za gramatiku, Zagreb 1991. Zasebno su poslije objavljeni dijelovi – Mogušev povijesni (1993), izdanje bez Moguševa dijela (2007), Brozovićeva fonologija (2007), Škarićeva fonetika (2009).

Blaž Jurišić, Nacrt hrvatske slovnice. II. Tvorba imenica u povijesnom razvoju, Zagreb 1992. Prema nedovršenom rkp. iz 1948.

Vinko Grubišić, Croatian grammar, Zagreb 1995.

Dragutin Raguž, Praktična hrvatska gramatika, Zagreb 1997.

21. stoljeće

Sanda Ham, Školska gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb 2002.

Josip SilićIvo Pranjković, Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Zagreb 12005, 22006.

Stjepan VukušićIvan ZoričićMarija Grasselli-Vukušić, Naglasak u hrvatskome književnom jeziku, Zagreb 2007.

Stjepan Babić Dalibor Brozović Ivo Škarić Stjepko Težak, Glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika, Zagreb 2007.

Dalibor Brozović, Fonologija hrvatskoga standardnog jezika, Zagreb 2007.

Ranko Matasović, Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb 2008.

Ivo Škarić, Hrvatski izgovor, Zagreb 2009.